Strategische visie en beleidsplan MMWT

Strategische visie.

Het vanuit een christelijke levensovertuiging hulp bieden aan de verre naaste in Malawi. Deze hulp wordt geconcretiseerd door een meerjaren commitment aan een project met het doel om de levensomstandigheden ter plaatse, met name op het gebied van gezondheidszorg, te verbeteren.

Introductie.

Na een langdurige relatie met het Nkhoma Hospital (2006-2016) heeft MMWT zich sinds 2016 verbonden aan het Embangweni Mission Hospital (EMH) om zich opnieuw in te zetten voor het verbeteren van medische zorg ter plaatse. EMH is een plattelandsziekenhuis dat medische zorg verleent voor een groot gebied. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is gelegen op 60 km (loop)afstand. De moeder- en kindsterfte is hoog en de voorzieningen zijn beperkt. Er is een groot tekort aan faciliteiten, medische uitrusting, medicatie, personeel en kennis.

Doel.

Het primaire doel van de samenwerking tussen MMWT en EMH is een sterke reductie van moeder- en kindsterfte in de regio te bewerkstelligen. MMWT heeft hiervoor – samen met het ziekenhuismanagementteam – een meerjarenplan opgesteld gericht op Quality Building (het verbeteren en onderhouden van faciliteiten, zoals gebouwen, afdelingen, stafwoningen, en het beschikbaar stellen van apparatuur en geneesmiddelen) en Capacity Building (het verbeteren van personeelsbestand en kennisniveau op medisch, verpleegkundig, management, financieel, administratief en logistiek gebied, en het voorzien in medische uitrusting).

Werkwijze.

De manier van werken van MMWT kenmerkt zich door EMH eigen verantwoordelijkheid te geven en in de lead te laten bij de uitvoering, met als randvoorwaarden:

  • Continue betrokkenheid van MMWT bij de projecten door 24/7 aanwezigheid van een beperkt aantal ervaren vrijwilligers ter plaatse om de dagelijkse activiteiten te coördineren en de voortgang periodiek aan MMWT te rapporteren,
  • Intensieve kennisuitwisseling middels visitatie van experts en MMWT-bestuursleden om met alle stakeholders ter plaatse projecten te evalueren en te optimaliseren, en
  • Transparante fondswerving en verantwoording richting particulieren, stichtingen en samenwerkende organisaties.

Met deze aanpak wil MMWT zekerstellen dat het geld op de juiste wijze wordt besteed en volledig ten goede komt aan het project waarvoor het bestemd is. MMWT heeft een ANBI-status en werkt nauw samen met Wilde Ganzen en MissionInvest. De werkwijze van MMWT is een “proven concept”.

Gerealiseerde projecten.

In 2017-2018 is het project “bouw/renovatie stafwoningen” en het project “renovatie/reorganisatie apotheek” gerealiseerd. De bouw/renovatie van een stafwoning en een complex van stafwoningen bestaande uit 4 woonunits was noodzakelijk om de randvoorwaarden te creëren op het gebied van huisvesting van ziekenhuispersoneel. De renovatie/reorganisatie van de apotheek was noodzakelijk om direct een verbetering aan te brengen in de kwaliteit van medische zorg.

In 2018-2019 is het project “bouw/renovatie kinderafdeling” gerealiseerd. De bouw/renovatie kinderafdeling werd een hoge prioriteit gegeven vanwege het feit dat EMH een grote toestroom kent van vooral jonge patiënten en de bestaande kinderafdeling in zeer slechte staat verkeerde. Met de nieuwe en volledig ingerichte kinderafdeling, die eind 2019/begin 2020 werd opgeleverd en in gebruik werd genomen, is een enorme verbeterslag gemaakt in de medische zorg voor met name deze doelgroep van kinderen.

In 2020-2022 is het project “bouw nieuwe OK voorziening” gerealiseerd. De operatiekamer van het ziekenhuis was in volstrekt bouwvallige toestand, wat een ernstige beperking was voor adequaat medisch handelen, zoals bijvoorbeeld het verrichten van (spoed-)keizersneden bij zwangere vrouwen. Inmiddels is dit project afgerond en is een OK complex met 3 OK ruimtes en een laboratoriumruimte opgeleverd. Als onderdeel van dit project zijn ook overdekte corridors gebouwd om de verschillende afdelingen met elkaar te verbinden, en is een gebouw met wasgelegenheid en sanitair gerealiseerd om de hygiënische omstandigheden te verbeteren. Het gehele complex is in oktober 2022 officieel aan EMH overgedragen. In deze projectperiode is in Malawi met de inzet van Nederlandse trainers ook training opgestart ten behoeve van clinical officers, verpleegkundigen en verloskundigen. Bovendien hebben 2 clinical officers in Nederland deelgenomen aan het Utrecht Summer School programma op het gebied van zwangerschapsbegeleiding en verloskunde.

Projectplan 2023-2025.

In de periode 2017-2022 heeft de meeste nadruk van de activiteiten in EMH gelegen op Quality Building. Een deel van het ziekenhuis (o.a. stafwoningen, apotheek, kinderafdeling, OK complex) is inmiddels volledig herbouwd en uitstekend inzetbaar. De tweede pijler van MMWT activiteiten (Capacity Building) heeft inmiddels ook aandacht gekregen (training van 2 clinical officers in Nederland, training van 6 verloskundigen in Malawi), maar moet nog verder worden uitgebouwd.

Tijdens de laatste visitatie in oktober 2022 heeft het management van EMH terecht aangegeven dat adequate gebouwen op zich cruciaal zijn voor goede gezondheidszorg, maar dat deze faciliteiten pas bijdragen aan de reductie van moeder- en kindsterfte indien ook de apparatuur, materialen en kennis in de gebouwen aanwezig zijn. In de inrichting van het operatiecentrum is op dit moment nog niet voorzien. Voor de eerstkomende tijd lijkt Capacity Building dan ook belangrijker dan Quality Building.

Tijdens de visitatie in oktober 2022 is contact gelegd met Engineering Mission Industries (EMI) in Zuid-Afrika. Deze organisatie heeft een Sustainability Assessment verricht van een aantal ziekenhuizen in Malawi, waaronder EMH. De conclusie van dit assessment kwam volledig overeen met bovenstaande observaties van MMWT dat de bouwtechnische infrastructuur, op enkele afdelingen na, inmiddels redelijk is, maar dat er een sterke behoefte is aan investering in strategische planning en ontwikkeling van leiderschap, met een belangrijke focus op staf/management training.

Tijdens eerder genoemde visitatie is tevens contact geweest met Dr. Douglas Lungu, chirurg te Mzuzu, die de lokale vertegenwoordiger is van Medical Benevolence Foundation (MBF), Houston, USA. Deze organisatie ondersteunt medisch ontwikkelingswerk in low income countries , zoals Malawi. Dr. Lungu zet momenteel een trainingsprogramma op voor lokale chirurgen in heel Malawi. MBF acht het nieuwe operatiecentrum van EMH zeer geschikt als één van de trainingscentra voor chirurgen in Malawi. Dit zou inhouden dat gedurende enkele dagen per maand chirurgen onder leiding van Dr. Lungu operaties kunnen gaan verrichten in EMH. Tot op heden zijn er in EMH alleen clinical officers aanwezig die kleinschalige operatieve ingrepen en keizersneden kunnen verrichten. Het participeren van EMH in het MBF chirurgisch trainingsprogramma gaat naar verwachting een grote impact hebben op de zorgmogelijkheden in EMH. MMWT ziet daarom MBF als een belangrijke partner om mee samen te werken. Daarnaast onderzoekt MMWT op dit moment de mogelijkheden om een Nederlandse tropenarts gedurende een aantal jaren als vrijwilliger in EMH te stationeren, zodat er aan continue verbetering van kwaliteit, organisatie en leiderschap kan worden gewerkt, mede conform de aanbevelingen van EMI in Zuid-Afrika. Hiermee kan de omvorming van de gerealiseerde operatiekamers naar een chirurgische trainingsfaciliteit worden gegarandeerd.

Uiteraard is een adequate inrichting van de operatiekamers een absolute voorwaarde om deze ambities te kunnen realiseren. Inmiddels heeft – in afstemming met EMH en MBF – een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van de benodigde medische uitrusting. Er is overeengekomen dat MMWT en MBF zich gezamenlijk committeren aan de verwerving van de noodzakelijke medische uitrusting voor de inrichting van 2 operatiekamers. Op deze manier ontstaat een up-to-date chirurgisch operatie- en trainingscentrum dat de medische zorg in EMH sterk kan verbeteren, de impact van het ziekenhuis enorm kan verhogen, en bovendien bijdraagt aan het opleiden van chirurgen voor heel Malawi.

Samengevat beoogt het project “Capacity Building Operatie- en Trainingscentrum” het volgende:

  • Aanschaf medische apparatuur voor OK 1 door MMWT
  • Aanschaf medische apparatuur voor OK 2 door MBF-USA
  • Opstarten en implementeren van een chirurgisch trainingsprogramma voor Malawiaanse artsen in EMH door MBF onder leiding van Dr. Lungu
  • Stationeren van een vrijwilligerechtpaar (tropenarts en IPH expertise) door MMWT in EMH voor een periode van 2-3 jaar (vanaf 1 oktober 2023)
  • Uitzending van een vrijwilligersechtpaar (bouw en verpleegkunde expertise) door MMWT in EMH voor een periode van 3-6 maanden (vanaf 1 juni 2023) voor kleinschalige constructie/renovatie/onderhoud werkzaamheden en het verzorgen van een nurse training program

 

Begroting projectplan 2023-2025.

Kosten x 1000 Euro
2023 2024 2025 Totaal
Training 10 10 10 30
Medische uitrusting 100 100
Vrijwilligersechtpaar (tropenarts en IPH) 45 45 45 135
Vrijwilligersechtpaar (bouw/verpleegkundige) 20 20 20 60
Materialen 50 50 50 150
Totaal (x 1000 Euro) 225 125 125 475

 

Beperking. MMWT is qua mogelijkheden en financiële middelen beperkt, plannen kunnen uitsluitend worden gerealiseerd met financiële steun van derden.